5. Faunalijst Flevopark 

Lijst van waargenomen vogels


* = vogelsoort, die in een gemiddeld stadspark (gelegen meer in de stad) niet snel zal worden aangetroffen.
De indeling is gemaakt grofweg naar het gebied waar de vogels het meest verblijven, maar is niet ideaal: vogels laten zich immers van nature overal zien. Situatie rond 1992.

Nieuwe Diep e.o.


- Fuut: broedvogel in het Nieuwe Diep (3 of 4 paar). In het gemaalslootje vlak tegenover de vissershuisjes is regelmatig een nest waar je zo in kunt kijken. Al vroeg in het voorjaar kan men deze prachtige vogels zien baltsen, scherend over het water, kopschuddend naar elkaar. In juli en augustus zijn de ouders vaak druk in de weer om hun piepende, gestreepte jongen van kleine visjes te voorzien.
- * Dodaars: elke winter overwintert een groep van circa 10 dieren van deze kleine uitgave van de fuut.
- * Aalscholver: regelmatig vissen er 1 of 2 vissen in het Nieuwe Diep. Soms vliegen grotere groepen over.
- Knobbelzwaan: regelmatig fouragerend in het Nieuwe Diep.
- Wilde eend: broedvogel, meerdere broedparen Nieuwe Diep en langs sloten begraafplaats.
- * Slobeend: wintergast in Nieuwe Diep (tot ca. 10 ex.)
- * Wintertaling: idem
- * Tafeleend: idem
- * Kuifeend: wintergast in grote aantallen, maar gehele jaar aanwezig. Duikt in Nieuwe Diep naar voedsel (zoetwatermosseltjes).
- * IJseend: eenmaal in winter gesignaleerd in het Nieuwe Diep; zeer bijzonder aangezien deze overwinteraar meestal niet zuidelijker komt dan Noord-Nederland.
- tamme gans: een groepje van deze witte ganzen is 's winters regelmatig in het Nieuwe Diep en op 'het dijkje' te zien; waarschijnlijk ganzen van mensen van het dorpje bij het Ringvaartpontje.
- Meerkoet: broeden in visvijver, het Nieuwe Diep (rietkragen!). In de winter grote aantallen; duiken mosseltjes op uit het Nieuwe Diep, en grazen in voorjaar op het dijkje langs het Nieuwe Diep, zodat het enige tijd niet gemaaid hoeft te worden.
- Kokmeeuw: altijd aanwezig, fourageren op Nieuwe Diep en op de grasvelden. - Stormmeeuw: 's winters in groot aantal aanwezig
- * Grote mantelmeeuw: regelmatig fouragerend in Nieuwe Diep
- * Zilvermeeuw: idem
- * Visdiefje; een sterntje dat in het zomerseizoen regelmatig boven het Nieuwe Diep vliegt om met zijn typische duik visjes te vangen.
- Witte kwikstaart: in de buurt van zwembad gezien, mogelijk broedvogel; deze algemeen voorkomende vogel houdt wel van de afwisseling water-land.
* Scholekster: komt regelmatig fourageren op dijkje langs Nieuwe Diep (broedt bij Anna's Hoeve en rangeerterrein).
- * Kleine karekiet: jaarlijks 1 territorium in de centrale plas, langs de oevers van het Nieuwe Diep 2 a 3 territoria (rietkragen!)
- * Bosrietzanger: broedvogel in '89 en '91 (Nieuwe Diep e.o.)
- * Rietgors: waarschijnlijk jaarlijks 1 broedpaar langs de kanaaldijk bij het Nieuwe Diep.

Begraafplaats e.o.


- Fazant: 1 of 2 broedgevallen op de begraafplaats.
- Waterhoen: broedvogel in het Nieuwe Diep, in de zwembadsloot, en in het slootje langs de begraafplaats.
- * Watersnip: bij een wandeling op het wilgenlaantje naast de begraafplaats op een kille, mistige winterochtend, vlogen plots twee watersnippen op die blijkbaar de nacht op de vochtige Joodse Begraafplaats hadden doorgebracht.
- * Kievit: wordt een enkele keer gezien
- Blauwe reiger: tientallen vogels rusten en fourageren op de Joodse begraafplaats. Wanneer het wat stiller in het park is, zijn ze ook regelmatig te zien langs de zwembadsloot, en het Nieuwe Diep vaak in jachthouding. Het is niet ondenkbaar, dat in de toekomst - wanneer bomen hoger en ouder worden - deze vogels in of rondom het Flevopark (bomen Kramatweg!?) gaan nestelen.
- * IJsvogel: een zeer bijzondere en zeldzame vogel, buiten het broedseizoen regelmatig vissend in het slootje langs het zwembad. Ook gesignaleerd bij sloot langs begraafplaats.

Bomen en struiken

(bosachtig)
- * Holenduif: broedvogel met 1 of 2 paar.
- Houtduif: broedvogel, meer dan 15 paar.
- * Turkse tortel: mogelijk een broedgeval.
- * Ransuil: jaarlijks 1 broedpaar, 's winters slaapplaats met 10 of meer ex.
- * Grote bonte specht: jaarlijks 1 à 2 broedparen.
- * Vlaamse gaai: broedvogel, 1 paar. Ook wintergast.
- Spreeuw: zeker 6 à 7 paar broedend, fouragerend op grasvelden zwembad
- Zwarte kraai: Jaarlijks 2 broedparen. Vaak 'zingend' in de zwembadbomen aan de kant van het Nieuwe Diep.
- Ekster: Zeker 3 à 4 broedparen. Vaak te zien op de velden en op de begraafplaats, waarschijnlijk zoekend naar voedsel.
- Kauw: mogelijk broedvogel.
- Heggemus: broedvogel; mogelijk meer dan 10 broedparen.
- Winterkoning: jaarlijks 15 tot 20 broedparen.
- Tuinfluiter: 1 à 2 territoria bij de vissershuisjes.
- Zwartkop: in '91 7 territoria zuidelijk van het pannekoekenhuis, het jaar ervoor 4, nam dus toe (is landelijke tendens).
- Fitis: broedvogel, 4 à 5 territoria
- Tjiftjaf: idem.
- * Goudhaantje: typische wintergast, tientallen.
- * Vuurgoudhaantje: idem, vaak in groep goudhaantjes.
- Roodborst: jaarlijks 3 à 4 broedparen zuidelijk van pannekoekenhuis.
- * Beflijster: wordt wel eens gezien tijdens trek.
- Merel: 18 tot 20 broedparen.
- Zanglijster: broedvogel met jaarlijks 3 à 4 territoria.
- Grote lijster: waargenomen.
- * Koperwiek; talrijke wintergast, soms meer dan 100 exemplaren.
- * Kramsvogel: idem, maar minder talrijk.
- Koolmees: jaarlijks ca. 15 territoria.
- Pimpelmees: ca. 12 territoria.
- * Staartmees: jaarlijks broedvogel met minimaal 1 paar. In de winter grote groepen (50 stuks) vaak in de bosjes van de noordhoek bij de Schellingwouder Brug.
- * Matkop: onregelmatige broedvogel. Ook wintergast.
- Boomkruiper: jaarlijks 4 territoria ten zuiden van het pannekoekenhuis.
- * Boomklever: waargenomen in voorjaar, mogelijk broedvogel. Gezien de uitbreiding van deze soort in dit gedeelte van het land, en de geschiktheid van het park (beuken), is het wachten op een broedgeval.
- Huismus: broedvogel, bij vissershuisjes en pannekoekenhuis.
- * Ringmus: Waarschijnlijk broedvogel, omgeving pannekoekenhuis.
- Vink: tijdens de trek honderden, zeker 3 à 4 broedparen.
- * Keep: wordt ieder jaar wel een aantal keren gezien.
- Groenling: jaarlijks ca. 2 broedparen.
- * Sijs: overwinteraar in wisselend aantal.
- * Putter: Vaak aanwezig in de noordhoek bij de Schellingwouder Brug; ook gezien in het voorjaar op de Diemerzeedijk, waar ze waarschijnlijk broeden.
- * Kneu: waargenomen in het voorjaar, is broedvogel van het rangeerterrein bij Diemen.
- Halsbandparkiet: deze tropische verrassing (ca. 4 exemplaren) broedt sinds kort bij de vissershuisjes, waar ze bezig zijn gezien met het vergroten van een boomholte. Waarschijnlijk via Frankendael overgevlogen uit het Vondelpark?

Diverse plekken


- * Torenvalk: regelmatig jagend.
- * Koekoek: al jaren achtereen roept de koekoek, m.n. in het voorjaar.
- * Buizerd: gesignaleerd, evenals
- * Kerkuil.
- * Boomvalk: in najaar jagend op zwaluwen, broedt op Oosterbegraafplaats.
- Gierzwaluw: fouragerend hoog boven het Flevopark (zomer).
- * Boerenzwaluw: broedt onder woonboot (met open onderkant). In juni verzamelen ze klei van een kapot stukje dijk langs het Nieuwe Diep om nesten te bouwen. Vangen insekten boven water van Nieuwe Diep en het Flevopark.
- * Huiszwaluw: fourageert boven Nieuwe Diep en het Flevopark.

Overige Fauna Flevopark


Overzicht (niet compleet, voor vogels zie aparte lijst) van de (non-avi-)fauna van het Flevopark, situatie rond 1992.

ZOOGDIEREN


- haas - konijn - bruine rat - woelrat - muskusrat - veldmuis - huismuis - bosmuis - bosspitsmuis - egel - dwergvleermuis - laatvlieger - mol - wezel
Braakbalvondsten van:
- Noordse woelmuis - rosse woelmuis - dwergmuis - aardmuis
Nieuwkomers of incidenteel aanwezig:
- vos - bunzing - hermelijn - huisspitsmuis - dwergmuis - rosse woelmuis

REPTIELEN


- ringslang

AMFIBIEN


- kleine watersalamander - groene kikker(complex) - bruine kikker - gewone pad

VLINDERS


(indruk, insekten zijn in Flevopark nooit echt bestudeerd)
- boomblauwtje - dagpauwoog - atalanta - kleine vos - bruin zandoogje - citroentje - kleine koolwitje - groot koolwitje - kleine geaderd koolwitje

KREEFTACHTIGEN


- Amerikaanse rivierkreeft (Nieuwe Diep/Valentijnkade-ringvaart)

VISSEN


Water van Israelitische begraafplaats (deels ook Nieuwe Diep):
- snoek - baars - rietvoorn - blankvoorn - zeelt - karper - kroeskarper - tiendoornige stekelbaars
Water Nieuwe Diep / Valentijnkade (deels ook begraafplaats):
- snoekbaars - blei - brasem - pos - alver - winde - driedoornige stekelbaars - aal - rivierprik - bot